NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä. Se on käytännönläheistä ja tavoitteellista ja lähtee asiakkaan nykyhetken tarpeista.

Neuropsykiatrinen valmennus sopii henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus kuten ADHD tai Aspergerin tai Touretten oireyhtymä, kielellinen erityisvaikeus tai aivovamma. Se sopii myös mielenterveys kuntoutujille tai henkilöille, joilla on esim. vaikeuksia selviytyä opiskelusta tai elämän muutostilanteista. Neuropsykiatrinen valmennus sopii lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Neuropsykiatrisen valmennuksen tausta-ajatuksena on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Siinä etsitään keinoja arjen parempaan hallintaan ja tuetaan asiakasta arjen sujumisessa.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa on keskeistä löytää asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja, joita hän voi hyödyntää uusien toimintatapojen ja -mallien oppimisessa selviytyäkseen arjen vaatimuksista. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa opetellaan toimintatapoja selviytyä esimerkiksi asioinnista, siisteyden ylläpidosta, läksyjen teosta, kokeeseen lukemisesta, ajankäytöstä, vuorokausirytmin pysymisestä, rahankäytöstä, kodinhoidollisista taidoista, hygieniasta, terveyden ylläpidosta, harrastustoiminnasta, itsenäistymisestä, itsetuntemuksesta/luottamuksesta, itseilmaisusta, sosiaalisista suhteista…

Neuropsykiatrinen valmennuksessa tavoitteet asetetaan asiakkaan nykyhetken tarpeiden, toiveiden ja odotusten mukaan realistisesti. Arjen ongelmista ja vaikeuksista tehdään tavoitteita. Tavoitteiden laadintaan osallistuu asiakas ja valmentaja, mahdollisesti myös perhe ja lähettävä taho.

Neuropsykiatrinen valmennus tapahtuu asiakkaan omassa elinympäristössä tai valmentajan vastaanotolla. Valmennukseen voi hakeutua yksityisesti tai maksusitoumuksella.